Klubbens vedtægter 
  SKAKKLUBBEN NORDKALOTTEN 
 NordkalottenVelkommen


Om Skakklubben Nordkalotten


Nordkalottens historie


Nyheder !!


Nye medlemmer


Aktiviteter 2023/24


Juniorskak


Venskabsklub


Bestyrelsen


Klubudvalg


Vedtægterne


Vore medlemskaber


E-mail til Nordkalotten


Klubblade 1982-2011


 Vore sponsorerPeter Vestergård

 TurneringerKlubmesterskabet


Sensommerturneringen


Klubbens lyn-mestre 1982-23


Gribskovmesterskabet


NSU Open 2014 Slutstilling


 HoldskakEuropa Cup 2021


Foto af 1.holdet 2015


1.holdet 2006-16 - artikel


1.holdet 2006-24 - tabeller


Nordkalotten i 8.HK 1980-1989


Fotos fra match med 1. holdet


Holdfoto af 1. holdet 2003


 FotosamlingJubilæum FOTOS 2004


Martins fotos


 Skak linksDSU Rating Nordkalotten


Dansk Skak Unions hjemmeside


SkakshoppenWebmaster:
Mikael Sylvest


Klubbens Vedtægter

§ 1 Navn & hjemsted
Klubbens navn er: ”Skakklubben Nordkalotten”. Klubbens hjemsted er Gribskov kommune.

§ 2 Formål
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

§ 3 stk 1 Medlemskab
Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer generalforsamlingens vedtagelser. Eksklusion af et medlem kan foretages på en generalforsamling eller af bestyrelsen. I det sidste tilfælde kan det pågældende medlem indanke sagen for en generalforsamling uden opsættende virkning.

§3 stk. 2 Der findes tre typer medlemsskaber:
A-medlemskab for de medlemmer, der har klubben som sin primære skakklub.
B-medlemskab for de medlemmer, der er medlem af Dansk Skak Union igennem en anden klub, men som gerne vil deltage i klubbens aktiviteter
C-medlemskab for alle andre, der ønsker at støtte klubben, men som udgangspunkt ikke ønsker at deltage aktivt i klubbens aktiviteter.

§3 stk. 3 Kun A-medlemmer har stemmeret til Generalforsamlingen, er valgbare til bestyrelsen og kan vinde Klubmesterskabet. B- og C-medlemmer har ret til at deltage på Generalforsamlingen med taleret, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (jfr. dog § 7). Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til klubbens medlemmer, med mindst 2 ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden. Bestyrelsen afgør om der indkaldes til generalforsamlingen ved enten: Opslag i klublokalet, ved udsendelse af brev, eller via e-mail og opslag på klubbens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 10. april før generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling skal have følgende minimumsdagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg:
a. Formand vælges i ulige år for 2 år
b. Kasserer vælges i lige år for 2 år
c. Et medlem til bestyrelsen i ulige år for 2 år
d. To medlemmer til bestyrelsen i lige år for 2 år
e. To suppleanter til bestyrelsen for 1 år
f. 2 revisorer for 1 år
g. Revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt

§ 4 stk. 1 Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Personvalg er skriftligt ved flere kandidater.

§ 4 stk. 2 Stemmeberettigede er kun de tilstedeværende medlemmer. Såfremt blot én af de stemmeberettigede kræver det, gennemføres skriftlig afstemning.

§ 4 stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges indkaldt enten af formanden, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at formanden har modtaget ønsket om ekstraordinær generalforsamling. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen & tegningsret
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Juniorlederen repræsenterer juniorerne i bestyrelsen efter behov. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær og et bestyrelsesmedlem.
Et bestyrelsesmedlem kan kun bestride èn bestyrelsespost. Revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

§ 5 stk. 1 Klubben tegnes af: formanden, eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere over klubbens midler til formålets fremme.

§ 5 stk. 2 Afgørelser i bestyrelsen afgøres ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5 stk. 3 Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.

§ 5 stk. 4 Bestyrelsen nedsætter de relevante udvalg og udpeger turneringsleder og juniorleder.

§ 6 Regnskab og klubbens midler
Regnskabsåret er: 1. april til 31. marts.
Regnskabet føres af kassereren, der på alle bestyrelsesmøder informerer om klubbens økonomi.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 2 uger før generalforsamlingen. Regnskabet underskrives af kassereren og de to revisorer inden det fremlægges på generalforsamlingen.

§ 6 stk. 1 Intet medlem må være i mere end to måneders restance. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette.

§ 6 stk. 2 Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger. Indgående beløb skal indsættes på konto i bank med undtagelse af den kontante kassebeholdning der højst må udgøre 2000 kr. Kassereren fører dagligt regnskab og medlemskartotek.

§ 7 Vedtægtsændringer & klubbens opløsning
Ændringer i klubbens vedtægter kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 7 stk. 1 Tvivl om tolkning af disse vedtægter afgøres af en generalforsamling.

§ 7 stk. 2 Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, på en generalforsamling når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue Dansk Skak Unions Støtteforening.

-------- ooo -------


Disse vedtægter for ”Skakklubben Nordkalotten” er vedtaget på generalforsamlingen den 31. maj 2012. Vedtægterne erstatter tidligere: Love for: ”Nordkalotten Græsted-Gilleleje Skakklub” samt vedtægter af 13. maj 2004 i et og alt.

Formand
Martin Stampe Noer

Næstformand
Jørgen Rasmussen

Kasserer
John Grove

Sekretær
Mikael Sylvest

Bestyrelsesmedlem
Viggo Sørensen

Dirigent
Steen AndersenSkakklubben Nordkalotten